O egzaminie – najważniejsze informacje

Egzamin ósmoklasisty do roku 2022 obejmować będzie trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy. Co warto wiedzieć o egzaminie z każdego z tych przedmiotów? Jakie umiejętności będą wymagane? Jakie zadania znajdą się w arkuszu?

Egzamin ósmoklasisty: język polski

BUDOWA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

W arkuszu znajdą się zarówno zadania otwarte (takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź), jak i zamknięte (takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych).

CZĘŚĆ 1

W tej części arkusza zamieszczone będą dwa teksty:

 • tekst literacki (liryczny, epicki lub dramatyczny),
 • tekst nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy, publicystyczny),

oraz odnoszące się do nich zadania.

Poza tym mogą pojawić się również zadania z fragmentami innych tekstów literackich i nieliterackich, z tekstami ikonicznymi (np. plakat, reprodukcja obrazu), przysłowiami, powiedzeniami, frazeologizmami.

W zadaniach egzaminacyjnych nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności:

 • wnioskowania,
 • argumentowania,
 • formułowania opinii.

Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji

 • kulturowych (np. interpretacji plakatu),
 • literackich (np. rozumienia sensu utworów),
 • językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych).

CZĘŚĆ 2

W drugiej części arkusza uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań, z których będzie wybierał jeden i pisał tekst nie krótszy niż 200 słów.

 • temat o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze)
 • temat o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie)

LEKTURY OBOWIĄZKOWE NA EGZAMINIE

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych:

Na egzaminie ósmoklasisty w 2022 r. uczniów będzie obowiązywała znajomość lektur obowiązkowych dla klas 7-8 uwzględnionych w aneksie 2022 do Informatora CKE. Uczeń będzie mógł także odwołać się do tych lektur z podstawy programowej dla klas 7-8, których w aneksie nie uwzględniono.

NOWY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY A DOTYCHCZASOWE EGZAMINY 

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTYEGZAMIN GIMNAZJALNYEGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Łączna liczba zadań od 10 do 16Czas trwania (język polski i matematyka razem): 80 minutOd 2 do 4 zadań otwartych (w tym praca pisemna)Łącznie 22 zadaniaCzas trwania: 90 minutMaksymalnie dwa zadania otwarte (w tym praca pisemna)Łączna liczba zadań od 17 do 26Czas trwania: 120 minutOd 5 do 9 zadań otwartych (w tym praca pisemna)
Praca pisemna:jeden tematdługość: praca nie może być krótsza niż połowa wyznaczonego miejscaPraca pisemna:długość: praca nie może być krótsza niż połowa wyznaczonego miejscajeden tematodwołania do lektury i doświadczeń własnychPraca pisemna:dwa tematy do wyboru:
– temat o charakterze twórczym (np. współczesna wersja mitu)
– temat o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie)długość: minimum 200 słówobowiązkowe odwołania do treści i problematyki lektury obowiązkowej oraz do utworu samodzielnie wybranego przez ucznia

Egzamin ósmoklasisty: matematyka

CO JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ?

 • Egzamin z matematyki trwa 100 minut.
 • Arkusz egzaminacyjny zawiera od 19 do 23 zadań.
 • W arkuszu jako pierwsze zamieszczone są zadania zamknięte (około 15), a po nich – zadania otwarte (około 6).
 • Za poprawne rozwiązanie zadań zamkniętych otrzymuje się mniej więcej połowę wszystkich punktów możliwych do zdobycia. Pozostałą połowę punktów uzyskuje się za rozwiązanie zadań otwartych.
 • Za rozwiązanie zadania otwartego dowolnym poprawnym sposobem (nawet nie najprostszym) otrzymuje się maksymalną liczbę punktów.

CO SPRAWDZA EGZAMIN Z MATEMATYKI?

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzą kompetencje matematyczne ucznia, czyli:

 • umiejętność zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce,
 • znajomość faktów matematycznych (wzorów, reguł postępowania),
 • zdolność analizowania i rozwiązywania problemów, w tym także planowania procesu ich rozwiązywania.

W arkuszu spotkamy się z zadaniami dotyczącymi wykorzystania matematyki na co dzień – zarówno tej ujętej we wzory i reguły, jak i tej, która jest pewnym specyficznym sposobem myślenia i działania.

OD CZEGO ZACZĄĆ PRZYGOTOWANIA?

Rozwiązywanie zadań z matematyki to codzienna szkolna praktyka. Egzaminowi towarzyszy dodatkowo presja czasowa, a także – często – zdenerwowanie. Dlatego przy okazji każdej klasówki czy egzaminu próbnego można przypominać uczniom pewne zasady, które ułatwią osiągnięcie lepszych wyników

 • Zasada 1. Zajmij się najpierw zadaniami, które potrafisz rozwiązać. Zadania, które „nie wychodzą”, analizuj w drugiej kolejności. W ten sposób lepiej wykorzystasz czas przeznaczony na egzamin.
 • Zasada 2. Każde polecenie przeczytaj uważnie co najmniej dwa razy. Każdy wyraz może okazać się ważny i zawierać wskazówki potrzebne do zaznaczenia poprawnej odpowiedzi lub sformułowania rozwiązania.
 • Zasada 3. Analizę zadania uzupełniaj o rysunek, schemat, tabelkę. Graficzne rozpracowanie zadania pozwala czasami na znalezienie sprytniejszego czy szybszego rozwiązania.
 • Zasada 4. Nie trwaj zbyt długo przy jednym pomyśle na rozwiązanie, gdy nie daje on oczekiwanych rezultatów – spróbuj jeszcze raz od początku inną metodą.
 • Zasada 5. Sprawdź otrzymany wynik, czyli odpowiedz sobie na pytanie, czy spełnia on wszystkie warunki sformułowane w zadaniu.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY A DOTYCHCZASOWE EGZAMINY 

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTYEGZAMIN GIMNAZJALNYEGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Czas trwania (język polski i matematyka razem): 80 minutCzas trwania: 90 minutCzas trwania: 100 minut
Łączna liczba zadań: od 10 do 16liczba zadań zamkniętychod 8 do 12liczba zadań otwartychod 2 do 4Łączna liczba zadań: 23liczba zadań zamkniętych20 liczba zadań otwartych3Łączna liczba zadań: od 19 do 23liczba zadań zamkniętychod 14 do 16liczba zadań otwartychod 5 do 7 
Łączna liczba punktów do zdobycia: ok. 20ok. 55% punktów za zadania zamknięteok. 45% punktów za zadania otwarteŁączna liczba punktów do zdobycia: od 28 do 3070% punktów za zadania zamknięte30% punktów za zadania otwarteŁączna liczba punktów do zdobycia: od 28 do 32ok. 50% punktów za zadania zamknięteok. 50% punktów za zadania otwarte

Egzamin ósmoklasisty: język angielski

EGZAMIN W PIGUŁCE

 • Poziom: w okresie przejściowym (do 2021 roku) będzie obowiązywał poziom A2/A2+, a w kolejnych latach A2+ (w zakresie rozumienia wypowiedzi – B1). Poziom został opisany za pomocą skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Rodzaje zadań: otwarte (takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź) i zamknięte (takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych).
 • Sprawdzane umiejętności: zadania w arkuszu egzaminacyjnym stają się bliższe rzeczywistości. Wprowadzono zadania sprawdzające umiejętność przetwarzania informacji (przekazywanie informacji szczegółowych, wyjaśnianie danych, przetwarzanie tekstu, tłumaczenia).

BUDOWA ARKUSZA

1. Zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi.
Podstawę zadań stanowią krótkie teksty, adaptowane lub oryginalne, czytane przez rodzimych użytkowników języka i odtwarzane dwukrotnie z płyty CD. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.
2. Zadania sprawdzające umiejętność reagowania To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi.
Zadania są oparte na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym, częściowo także na krótkich (jedno-, dwuzdaniowych) wypowiedziach odtwarzanych dwukrotnie z płyty CD.
3. Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi.
Zadania są oparte na tekstach adaptowanych lub oryginalnych o łącznej długości do 850 wyrazów. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.
4. Zadania sprawdzające znajomość gramatyki i słownictwa To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi.
Zadania są oparte na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach – adaptowanych lub oryginalnych. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.
5. Zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej To jedno zadanie (bez możliwości wyboru) polegające na samodzielnym napisaniu krótkiego tekstu (50–120 wyrazów). Podany jest początek wypowiedzi oraz trzy podpunkty, które należy rozwinąć. Polecenie jest w języku polskim.

NOWY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY A DOTYCHCZASOWE EGZAMINY 

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTYEGZAMIN GIMNAZJALNYEGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Czas trwania: 45 minutCzas trwania: 60 minutCzas trwania: 90 minut
Łączna liczba zadań od 11 do 15Cztery częściZadania otwarte: brakŁączna liczba zadań od 8 do 11Cztery częściZadania otwarte: tylko w częściach znajomość środków językowych oraz praca pisemnaŁączna liczba zadań od 13 do 17Pięć częściZadania otwarte: co najmniej jedno w każdej części (w tym praca pisemna)
Typy zadań:wybór wielokrotnyprawda/fałszdobieranieTypy zadań:wybór wielokrotnyprawda/fałszdobieranieuzupełnianie lukparafraza zdańtłumaczenie fragmentów zdań na język obcyukładanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnychwypowiedź pisemna: list prywatny, wiadomość, e-mailTypy zadań:wybór wielokrotnydobieranieuzupełnianie lukodpowiedzi na pytaniaparafraza zdańtłumaczenie fragmentów zdań na język obcyukładanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnychwypowiedź pisemna: notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość, e-mail, wpis na blogu

Szczegółowe informacje CKE