Szkoła Podstawowa w Lisiowólce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://splisiowolka.pl Data publikacji strony internetowej: 2015-01-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.05.2023 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi, część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

podwyższony kontrast
możliwość powiększenia liter
podświetlane linki
mapa strony
skala szarości
jasne tło
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 10-10-2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej w Lisiowólce.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Krzysztof Lampart e-mail: k_lampart@splisiowolka.pl, lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: szkola@splsiowolka.pl telefon: 83 353 23 55 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę chodzi internetową lub aplikację mobilną oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo

Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy, prowadzą do niego schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych. 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. 4. W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro ) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.