Informacje RODOFunkcj Inspektora Ochrony Danych Osobowych peni Daniel Koguciuk.
Kontakt z inspektorem moliwy jest pod adresem mailowym: inspektor@cbi24.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, i:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoa Podstawowa w Lisiowlce (adres: Lisiowlka 74, 21-310 Wohy, numer telefonu: (83) 353-23-55)

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mog Pastwo kontaktowa si z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe bd przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4) Dane osobowe bd przetwarzane przez okres niezbdny do realizacji ww. celu z uwzgldnieniem okresw przechowywania okrelonych w przepisach odrbnych, w tym przepisw archiwalnych.

5) Podstaw prawn przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporzdzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych bd podmioty, ktre na podstawie zawartych umw przetwarzaj dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, ktrej dane dotycz ma prawo do:

- dostpu do treci swoich danych oraz moliwoci ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a take - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunicia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pastwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa si z naruszeniem przepisw powyszego rozporzdzenia tj. Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, ktrej dane dotycz jest zobowizana do ich podania. Konsekwencj niepodania danych osobowych jest brak moliwoci zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, i w zwizku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, ktre si opieraj wycznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 oglnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych.KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, i:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoa Podstawowa w Lisiowlce (adres: Lisiowlka 74, 21-310 Wohy, numer telefonu: (83) 353-23-55)
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mog Pastwo kontaktowa si z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe bd przetwarzane w celu realizacji obowizkw prawnych cicych na Administratorze.
4. Dane osobowe bd przetwarzane przez okres niezbdny do realizacji ww. celu z uwzgldnieniem okresw przechowywania okrelonych w przepisach odrbnych, w tym przepisw archiwalnych.
5. Podstaw prawn przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporzdzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych bd podmioty,ktre na podstawie zawartych umw przetwarzaj dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, ktrej dane dotycz ma prawo do:

- dostpu do treci swoich danych oraz moliwoci ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a take - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunicia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pastwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczegow przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa si z naruszeniem przepisw powyszego rozporzdzenia tj. Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, i w zwizku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, ktre si opieraj wycznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 oglnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych.